Samorządy

Zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym na przykładzie gminy XXX

Wstęp…………6

Rozdział I
Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa
1.1. Istota bezpieczeństwa…………8
1.2. Klasyfikacje bezpieczeństwa …………12
1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …………14
1.4. Środki i metody polityki bezpieczeństwa………… 17

Rozdział II
Charakterystyka gminy XYZ
2.1. Podstawowe informacje o gminie XYZ………… 21
2.2. Stan bezpieczeństwa w gminie XYZ …………26
2.3. Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w gminie …………36

Rozdział III
Działalność władz lokalnych a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy XYZ
3.1. Cel i przedmiot badań …………42
3.2. Struktura badanych mieszkańców gminy …………42
3.3. Poczucie bezpieczeństwa badanych …………45
3...

więcej

Mienie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.


Wstęp

Rozdzial I.
Podzial terytorialny w Polsce

1.1.Teorie samorządu terytorialnego
1.2. Modele samorządu terytorialnego
1.3. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

Rozdzial II.
Pojecie mienia, mien...

więcej

Nadzór nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Zarys organizacji administracji publicznej ……….5

1.1. Pojecie administracji publicznej
1.2. Administracja rzadowa
1.3. Podmioty administrujace

Rozdzial II.
Jednostki samorządu terytorial...

więcej

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.


Wstęp.

Rozdzial I
Ustrój samorządu terytorialnego.

1.1 Rys historyczny.
1.2 Pojecie i istota samorządu terytorialnego.
1.3 Pojecie i cechy gminy.


Rozdzial II
Organy gminy i ich kompetencje.

2...

więcej

Samorzad terytorialny w Polsce.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Pojecie i istota samorządu terytorialnego. ………. 5

1.1. Pojecie samorządu terytorialnego.
1.2. Podmiot samorządu terytorialnego.
1.3. Przedmiot samorządu terytorialnego.
1.4...

więcej

Monografia geograficzna solectwa XYZ w gminie XYZ.


1. Wstęp
1.1. Przedmiot badan, zakres przestrzenny i czasowy
1.2. Cele pracy ……….. 4
1.3. Metody badawcze i materialy zródlowe ……….. 5
1.4 Omówienie literatury……….. 6
1.5. Omówienie pojec……….. 7

2. Charakterystyka srodowiska przyrodniczego

2.1. Polozenie geograficzne………..9
2.2. Budowa geologiczna………..12
2.3. Rzezba terenu………..15
2.4. Wody powierzchniowe i podziemne……….. 15
2.5. Warunki klimatyczne………..16
2.6. Pokrywa glebowa………..20
2.7. Fauna i flora ………..23
2.8. Zagrozenia i ochrona srodowiska………..24

3. Dzieje i morfologia solectwa

3.1. Historia solectwa………..26
3.2. Rozplanowanie wsi………..29
3.3. Struktura funkcjonalno-przestrzenna………..30
3.4 Fizjonomia wsi………..32

więcej

Rola samorządu lokalnego w realizacji polityczno -oswiatowej w PolsceWstęp…………5

Rozdzial 1.
Polityka oswiatowa.

1.1. Polityka oswiatowa w ujeciach definicyjnych…………7
1.2. Elementy polityki oswiatowej…………9
1.3. Podmiot i przedmiot polityki oswiatowej…………12
1.4...

więcej

Samorzad terytorialny we Francji.


Wstęp……….. 3
Rozdzial I
Historia samorzadnosci we Francji………..5

1.1 Rozwój samorządu terytorialnego
1.2 Reforma decentralizacyjna z 1982 roku
1.3. Wspólczesne regulacje konstytucyjne
1.4. Podzial administracyjny
1.5. Wspólnota terytorialna- pojecie i cechy

więcej

Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków unijnych (na przykładzie gminy XYZ)


Wstęp………… 5

Rozdzial I
Polityka regionalna UE.

1.1 Pojecie regionu i definicja polityki regionalnej UE………… 7
1.2 Cele polityki regionalnej UE………… 13
1.3 Zasady polityki regionalnej UE………… 17
1.4 Instrumenty polityki regionalnej UEs. 18


Rozdzial II
Fundusze strukturalne UE na lata 2007 – 2013.

2.1 Europejski Fundusz Spoleczny………… 24
2.2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………… 26
2.3 Fundusz Spójnosci………… 31


Rozdzial III
Programy operacyjne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007 – 2013

3.1 Program Infrastruktura i Srodowisko. 34
3.2 Program Kapital Ludzki………… 40
3.3 Program Innowacyjna Gospodarka………… 49
3.4 Program Rozwój Polski Wschodniej………… 86
3...

więcej

Przemiany zachodzace w strukturze samorządu terytorialnego RP po 1918r.Wstęp………… 2

Rozdzial I
Samorzad terytorialny w II RP.

1.1. Stan faktyczny i prawny samorzadów po 1918 roku………… 4
1.2. Samorzad lokalny w świetle Konstytucji II RP…………7
1.2.1...

więcej

Analiza porównawcza srodowiska pracy listonoszy miejskich oraz wiejskich.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty pracy zawodowej czlowieka

1.1. Definicja pracy. Rózne znaczenie pojecia……….7
1.2. Filozoficzne konteksty myslenia o pracy……….11
1.3. Istota pracy zawodowej i jej funkcje……….21
1.4. Zagadnienie motywacji do pracy……….29


Rozdzial 2.
Zawód listonosza w świetle literatury przedmiotu

2.1. Rys historyczny poczty w Polsce……….40
2.2. Funkcjonowanie poczty polskiej po II wojnie swiatowej……….44
2.3. Funkcje i zadania listonoszy……….49


Rozdzial 3.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan……….54
3.2. Sformulowanie problemów badawczych i hipotez roboczych……….56
3.3...

więcej

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.Wstęp
1. Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy

2. Podstawy przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego
2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych i ich podzial
2.2. Planowanie rozwoju gminy
2.3. Źródła finansowania inwestycji
2.4. Zadania gminy i jej kompetencje
2.5. Istota zarządzania finansami w gminach

3. Charakterystyka gminy XYZ


3.1. Polozenie i struktura terytorialno–administracyjna gminy XYZ
3.2. Ludnosc i jej charakterystyka
3.3. Bezrobocie i lokalny rynek pracy
3.4. Wyposazenie gminy w infrastrukture techniczna
3.5. Struktura gospodarki gminy

4...

więcej

Źródła i podzial dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdzial I.
Źródła i podzial dochodów jednostki samorządu terytorialnego

1. 1. Rodzaje dochodów samorzadowych w Konstytucji RP i Europejskiej Karcie Samorzadu Terytorialnego ……… 6
1. 2...

więcej

Wykorzystanie środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne

1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych……….6
1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych……….12
1.3 Konsekwencje wynikajace z zasad funkcjonowania funduszy europejskich……….15
1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym……….18

więcej

Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy XYZ.Wstęp……….2
Rozdzial I
Strategia i jej podstawowe cele w zarządzaniu organizacjami.

1.1. Istota i pojecie strategii……….4
1.2. Cele strategii w zarządzaniu organizacjami……….11
1.3. Analiza SWOT jako narzedzie diagnozy……….21


Rozdzial II
Charakterystyka strategii rozwoju gminy.

1.1. Cechy gminy istotne z punktu widzenia praktyki zarządzania……….26
1.2. Istotne cechy i cele strategii……….29
1.3. Metodyka i zawartość planu strategicznego gminy……….33


Rozdzial III
Analiza i ocena pozycji Gminy XYZ.

1.1. Ogólna analiza Gminy XYZ……….39
1.2. Zadania Gminy XYZ misja, wizja……….42
1.3. Cele strategiczne rozwoju gminy XYZ……….45


Rozdzial IV
Uwarunkowania rozwoju Gminy XYZ.

1.1...

więcej