Pedagogika

Wizerunek rodziny wielodzietnej a miejsce zamieszkania

Wstęp

Rozdział I
Obraz rodziny wielodzietnej
1.1 Rodzina w ujęciu definicyjnym
      1.2.Typy rodzin w świetle literatury
1.3.Sytuacja rodziny wielodzietnej w Polsce.
1.4. Charakterystyka funkcjonowania rodzin wielodzietnych

Rozdział II
Czynniki środowiskowe w kształtowaniu wizerunku rodziny wielodzietnej
      2.1.Wizerunek – wyjaśnienie pojęcia
2.2.Miasto i wieś jako miejsce zamieszkania
2.3.Środowisko społeczne jako środowisko wychowawcze
2.4.Specyfika środowiska wiejskiego i miejskiego

więcej

System pomocy społecznej w Polsce

Wstęp

Rozdział 1
Pomoc społeczna – podstawowe pojęci
1.1. Definicja pomocy społecznej
1.2. Rys historyczny systemu pomocy społecznej w Polsce
1.3. Cechy i formy pomocy społecznej
1.4. Cele i zadania pomocy społecznej

Rozdział 2
Organizacja i zakres działania pomocy społecznej w Polsce
      2.1. System instytucjonalne pomocy społecznej w Polsce
2.2. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej
2.3. Zasadnicze formy udzielanej pomocy

Rozdział 3
Aspekty prawne systemu pomocy społecznej
      3.1. Regulacja prawna systemu pomocy społecznej
3.2.Ogólna charakterystyka obowiązującej ustawy
3.3. System pomocy społecznej wobec rodziny we współczesnej Polsce

więcej

Nauczycielska wiedza o sposobach uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym

Wstep

Rozdział I
Sposoby uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym
1.1.Biopsychiczne podstawy wychowania dziecka w wieku przedszkolnym
1.2.Myślenie i uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym
1.3.Nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
1.4.Mali badacze – metoda projektu w edukacji elementarnej

więcej

Stan wiedzy na temat bezpieczeństwa wodnego w grupie dzieci ze szkoły gimnazjalnej

Wstęp……..5

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy badanego problemu
1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa…….. 7
1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..11
1.3. Profilaktyka i prewencja na akwenach wodnych i pływalniach ……..17

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……..24
2.2. Metody i techniki badań ……..24
2.3. Materiał i organizacja badań ……..24

więcej

Wpływ narkomanii na bezpieczeństwo firm i instytucji

Wstęp……….5

Rozdział 1
Podstawowe aspekty problemu narkotykowego
1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja………. 7
1.2. Problematyka narkomanii ……….10
1.3. Narkotyki w świetle prawa………. 12

Rozdział 2
Sytuacja narkoty...

więcej

Ocena zachowań żywieniowych uczniów w XXX

Wstęp………..3

Rozdział I
Zagadnienia teoretyczne
1.1. Zachowania żywieniowe – pojęcia i definicje……….. 5
1.2. Determinanty zachowań żywieniowych ………..9
1.3. Żywienie człowieka a zdrowy styl życia……….. 10

Rozdział II
Założenia metodologiczne pracy
2.1. Cel pracy oraz pytania badawcze……….. 16
2.2. Metody badań ………..16
2.3. Materiał i organizacja badań……….. 17

Rozdział III
Analiza wyników badań
Dyskusja ………..33
Wnioski ………..36

Bibliografia ………..38
Spis rycin i tabel……….. 41
Aneks ………..42

więcej

Poglądy rodziców dziecka w wieku przedszkolnym na temat wpływu telewizji na rozwój dziecka

Wstęp……….6

Rozdział I
Prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w świetle literatury
1.1. Rozwój dziecka – definicja pojęcia………. 8
1.2. Klasyfikacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….12
1.3...

więcej

Wpływ ilości informacji zwrotnej na skuteczność uczenia się czynności ruchowych przez dzieci w wieku 5 lat

Wstęp………5

Rozdział 1
Problematyka w świetle literatury
1.1. Informacja zwrotna w teorii motorycznego uczenia się……… 7
1.2. Ilość informacji zwrotnej a jej skuteczność……… 12
1.3...

więcej

Przemiany (wydatki) w szkolnictwie wyższym w Polsce

Wstęp……….7

Rozdział metodyczny
 1.1. Cel pracy ……….8
1.2. Zakres pracy………. 8
1.3. Źródła danych………. 8
1.4. Metody badawcze………. 9

2. Teoretyczne aspekty polityki oświaty i szkolnictwa wyższego
2.1...

więcej

Miejsce pływania rekreacyjnego w strukturze czasu wolnego młodzieży licealnej w XXX

Wstęp………4

Rozdział 1
Zagadnienia teoretyczne
1.1 Pojęcia używane w pracy………6
1.2 Znaczenie aktywności fizycznej w czasie wolnym młodzieży………9
1.3 Formy pływania rekreacyjnego………14
1.4 Pływanie jako forma rekreacji w badaniach naukowych………21

Rozdział 2
Zagadnienia Metodologiczne
2.1 Cel pracy i pytania badawcze………25
2.2 Metody i techniki badań………26
2.3 Materiał i organizacja badań………27
2.4 Charakterystyka badanego terenu………27

więcej

Wydatki na kulturę fizyczną a formy spędzania czasu wolnego przez mieszkańców gminy XXX

Wstęp………7

Rozdział 1
Problematyka badawcza w świetle literatury
1.1. Kultura fizyczna i jej rola w funkcjonowaniu współczesnego człowieka ………9
1.2. Uwarunkowania zagospodarowania czasu wolnego ………12
1.3. Przegląd badań 15

więcej

Przestępczość nieletnich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

Wstęp……….5

Rozdział 1
Przestępczość nieletnich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego
  1.1. Bezpieczeństwo……….7
1.2. Bezpieczeństwo publiczne……….9
1.3. Przestępczość……….13
1.4. Przestępczość nieletnich……….15

Rozdział 2
Charakterystyka przestępczości nieletnich w Polsce
2.1. Etiologia przestępczości……….27
2.2. Rodzaje przestępstw popełnianych przez nieletnich……….31
2.3. Przestępczość nieletnich w świetle danych statystycznych……….33
2.4. Przestępczość nieletnich w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej……….40

Rozdział 3
Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich
3.1. Podstawy profilaktyki……….44
3.2. Programy państwowe……….45
3.3. Szkoła………. 48

więcej

Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży uczęszczającej na zajęcia do gimnazjum XYZ

Wstęp………7

Rozdział 1
Przegląd piśmiennictwa
1.1. Definicja zdrowia i zachowań zdrowotnych oraz czynniki wpływające na zdrowie ………9
1.2. Program promujący zdrowy styl życia………11
1.3. Zachowania zdrowotne polskiej młodzieży………14
1.4. Wpływ aktywności fizycznej na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ………18
1.5. Dieta a prawidłowy rozwój młodzieży ………19
1.6. Negatywny wpływ używek na funkcjonowanie organizmu ………24

Rozdział 2
Materiał i metody badań
2.1. Cel pracy i pytania badawcze ………26
2.2. Charakterystyka grupy badawczej……… 26
2.3. Opis metod i technik badawczych……… 27
2.4. Organizacja badań ………27

Rozdział 3
Analiza wyników badań własnych
3.1...

więcej

Motywowanie i angażowanie pracowników a osiągane wyniki finansowe Alior Banku

Wstęp………4

Rozdział 1
Teorie motywowania i angażowania pracowników
1.1. Kapitał ludzki ………5
1.2. Polityka kadrowa……… 6
1.3. Rola zaangażowania w zarządzaniu ………8
1.4. Motywowanie w zarządzaniu ………11
1.5. Strategie HR ………14

więcej

Metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem z autyzmem

Wstęp

Rozdział 1
Autyzm w świetle literatury
1.1. Specyfika funkcjonowania i charakterystyka zaburzonych sfer rozwoju u osób z autyzmem

Rozdział 2
Metody oddziaływań terapeutycznych w pracy z dzieckiem z autyzmem...

więcej