Ochrona Środowiska Ekologia

Finansowe zagadnienia ochrony srodowiska.


Wstęp ………… 3

Rozdzial I.
Polityka ekologiczna państwa. ………… 7

1.1. Zasady polityki ekologicznej w Polsce. ………… 7
1.2. Prawodawstwo w zakresię ochrony srodowiska. ………… 16
1.3. Kierunki usprawnien w kontekscie wymogów Unii Europejskiej. ………… 24

więcej

Gospodarka odpadami medycznymi w XYZ.


Wstęp………2

Rozdzial 1.

Prawne aspekty gospodarki odpadami medycznymi………4


Rozdzial 2.

Źródła ,rodzaje i stan gospodarki odpadami medycznymi w Polsce………14


Rozdzial 3.


Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych………31


Rozdzial 4.


Charakterystyka zródel i rodzaje odpadów w XYZ………40


Rozdzial 5.


Sposoby postępowania z odpadami w XYZ………49


Rozdzial 6.


Ocena stanu gospodarki odpadami w XYZ………61


Wnioski………66
Bibliografia………68
Zalaczniki 72………(brak zdjec)

więcej

Przeciwdzialanie skazeniu srodowiska pochodnymi ropy naftowej w sasiedztwie baz paliw plynnych i stacji benzynowych


Streszczenie………4

Wstęp………6
Wprowadzenie………6
Cel pracy………7

Rozdzial I
Ropa naftowa i produkty jej przeróbki………8

1.1. Ropa naftowa………8

1.2. Paliwa benzynowe………12

1.3. Oleje napedowe………13

1.4. Środki smarowe………14

1.5. Oleje silnikowe………14

1.6. Asfalty………15


Rozdzial II
Toksycznosc ropy i jej składników………17

2.1. Produkty ropopochodne i ich stopien toksycznosci………17

2.2. Skazenie srodowiska naturalnego: ropa,
produktami jej przetwarzania, produktami spalania ropy
i jej pochodnych………19

więcej

Energetyka wiatrowa


Wstęp………3

1. Stan techniki w dziedzinie energetyki wiatrowej………5


2.1. Historia energetyki wiatrowej na swiecie………5
2.2. Równania stosowane w obliczaniu mocy generowanej przez elektrownie wiatrowa………6
2.3. Cynniki wpływajace na wartość energii uzyskiwanej z wiatru………7
2.3.1. Wpływ czynników
srodowiskowych………8
2.3.2. Wpływ czynników
konstrukcyjnych……….11
2.4...

więcej

Metody usuwania rteci z odpadów przemyslowych


I. Wprowadzenie………6

II. Cel pracy………10

III. Czesc literaturowa 11

III.1. Charakterystyka wlasciwosci rteci i jej zwiazków………11
III.2. Wystepowanie rteci oraz jej zwiazków w srodowisku………17
III.3...

więcej

Ochrona srodowiska na przykładzie miasta i gminy XYZ


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Podstawowe elementy zarządzania srodowiskiem………8

1.1.Podstawowe pojecia z zakresu ochrony srodowiska………8
1.2.Przepisy prawne z zakresu ochrony srodowiska………9
1.3.Ogólna charakterystyka norm z zakresu ochrony srodowiska………11
1.4.Wybrane elementy zarządzania srodowiskiem w oparciu o ISO
gr.14001………15
1.4.1.Polityka srodowiskowa………16
1.4.2.Wprowadzanie systemu zarządzania ochrona srodowiska………18
1.5.TQEM czyli Totalne Zarządzanie Jakośćia Srodowiska………20
1.6.Zarządzanie ofensywne srodowiskiem……… 26

Rozdzial 2.
Charakterystyka obiektu badawczego – gminy w zakresię ochrony srodowiska………30

2.1.Charakterystyka obszaru………30
2.2...

więcej

Ruchy ekologiczne – Zieloni.


Wstęp……….1

Rozdzial 1.
Ruchy społeczne w teorii
socjologicznej……….4

1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie
...

więcej

Aspekty zarządzania ekologicznego na przykładzie funkcjonowania elektrowni na wegiel brunatny


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Sztuka nowoczesnego zarządzania w powiazaniu z zarzadzaniem ekologicznym

1.1. Zarządzanie – ewolucja i rozwój historyczny
1.1.1. Klasyczna szkola zarządzania
1.1.2. Szkola behawioralna: organizacja to ludzie
1.1.3. Szkola ilosciowa zarządzania: badania operacyjne i teoria decyzji
1.1.4. Szkola systemowa
1.2. Nowoczesne zarzadzanie
1.3. Funkcje zarządzania w zarysie
1.4. Zarządzanie zintegrowane
1.4.1. Strategia
1.4.2. Zarządzanie strategiczne
1.5. Zarządzanie ekologiczne
1.5.1. Ekologia – ewolucja i rozwój historyczny
1.5.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej
1.5.3. Koncepcja ekorozwoju
1.5.4. Ekozarzadzanie
1.5.5...

więcej

Projekt stanowiska badawczego do wyznaczania wskaznika reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu.


1.
Wstęp………6

2. Cel pracy………8

3. Technologie odsiarczania spalin………9

3.1. Technologia mokra wapienno – gipsowa………10
3.2. Technologia pólsucha………15
3.3. Technologia sucha……… 18
3.3.1. Procesy zachodzace w suchej metodzie
odsiarczania spalin………19


4. Sorbenty w procesię odsiarczania spalin………23

4.1. Mikronizacja sorbentu a sucha metoda odsiarczaniaspalin………25
4.2. Przemyslowe próby stosowania ultradrobnych sorbentów………27


5. Zloza sorbentów w Polsce……… 29

5.1. Ogólna charakterystyka zlóz wapieni wybranych doanalizy………29
5.2. Jakośćiowa i ilosciowa charakterystyka wybranych zlózwapieni………30
5.2.1. Zloze "Górazdze"………30
5.2.1.1. Budowa geologiczna zloza……… 30
5.2.1.2...

więcej

Wykorzystywanie odpadów na gruncie prawa ochrony srodowiska.


Wykaz skrótów……….3

Wstęp……….5

Rozdzial 1
Wprowadzenie do problematyki prawnej odpadów………6

1.1. Rozwój i miejsce regulacji postępowania z odpadamiw polskim systemie prawnym………6
1.2. Prawne pojecie odpadów……….10
...

więcej

Instalacje do odsiarczania i odazotowania gazów odlotowych w procesach energetycznego spalania paliw.

1. Wstęp………5

2. Cel i koncepcja 6

3. Rodzaje paliw stosowanych w energetyce i ich charakterystyka………7

4. Rodzaje i ilosc zanieczyszczen emitowanych w procesach

spalania paliw………10

4.1. Spalanie paliw w obiektach stacjonarnych………11
4.1.1. Emisja dwutlenku wegla………12
4.1.2. Emisja tlenków siarki………13
4.1.3. Emisja tlenków azotu………13
4.1.4. Emisja tlenku wegla………14
4.1.5. Emisja lotnych zwiazków organicznych………15
4.1.6. Emisja pylów lotnych………15
4.1.7. Emisja metali ciezkich………16


5. Technologie odsiarczania gazów odlotowych………17

5.1. Metody mokrego odsiarczania gazów………20
5.1.1. Metoda wapniowa………22
5.1.2. Metoda wapienno-gipsowa………23
5.1.3. Metoda wapienno-odpadowa………25
5.1.4...

więcej

Ozonosfera i dziura ozonowa.


Wstęp…….3

Rozdzial 1.
Ozon i jego miejsce w atmosferze…….5

1.1. Budowa i sklad atmosfery…….5
1.2. Ozon-techniki pomiarowe…….7
1.3. Ozonowy parasol Ziemi……..14


Rozdzial 2.
Dziura ozonowa…….21

2.1. Co szkodzi warstwie ozonowej?…….22
2.2. Niebezpieczne freony……..25
2.3. Szkodliwe promieniowanie…….34
2.4. Dziura ozonowa nad Antarktyda…….40
2.5. Ozon a plamy na sloncu……..48

więcej

Promieniotwórczosc.Cel i zakres pracy………3

Rozdzial 1.
Zagrozenie dla srodowiska ze strony promieniowania………3

2.1. Promieniotwórczosc naturalna
2.1.1. Promieniowanie kosmiczne
2.1.2. Promieniowanie ziemskie
2.2...

więcej

Oznaczenie zawartosci miedzi jako mikroelementu w roslinach metoda absorpcji atomowej ASA


1. Wstęp

2. Wystepowanie i rola miedzi
3. Pobieranie miedzi przez rosliny
4. Objawy niedoboru i nadmiaru miedzi w roslinach
5. Graniczne zawartosci miedzi w roslinach
6. Teoria absorpcji atomowej
7. Ogólna zasada działania aparatu do absorpcyjnej spektrometrii atomowej
8. Omówienie poszczególnych czesci aparatu
9. Czesc praktyczna:

9.1. Aparatura i sprzet
9.2. Roztwory do wykreslenia krzywej wzorcowej
9.3. Wykonanie pomiaru
9.4. Mineralizacja materialu roslinnego
10. Wnioski
11. Literatura

więcej

Porzucone wraki środków transportu

Wstęp………2


Rozdzial I.
Dokumenty regulujace postepowanie z zuzytymi środkami transportu………5

1. Prawo o ruchu
drogowym………5
2. Dokumenty nawiazujace do ustawy o
odpadach………8
3. Ocena przepisów
prawnych………12


Rozdzial II.
Ocena aktualnego stanu w zakresię postepowanie z wyeksploatowanymi pojazdami………15

1. Krajowy park pojazdów………15
2. Przedsiębiorstwa zajmujace się recyklingiem
samochodów………19
...

więcej