Finanse

Handel elektroniczny w dobie społeczeństwa informacyjnego

Wstęp

Rozdział 1
Społeczeństwo informacyjne
1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego
1.2. Rozwój i geneza społeczeństwa informacyjnego
1.3. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego
1.4. Handel elektroniczny, a zarządzanie relacjami w społeczeństwie informacyjnym

Rozdział 2
Pojęcie i istota handlu elektronicznego
2.1 Geneza handlu elektronicznego
2.2 Definicja handlu elektronicznego
2.3 Zalety handlu on-line
2.4 Bezpieczeństwo handlu elektronicznego

Rozdział 3
Kanały sprzedaży w handlu elektronicznym
3.1 Sklepy internetowe
3.2 Portale społecznościowe
3.3 Portale aukcyjne
3.4 Porównywarki cenowe

Rozdział 4
Diagnoza sprzedaży internetowej na przykładzie wy...

więcej

Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Wstęp…………2

Rozdzial I.
Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod ocenydzialalnosci
przedsiębiorstwa.

1. Pojecie i cechy przedsiebiorstw…………3
2. Rodzaje przedsiebiorstw…………8
3. Metody oceny przedsiębiorstwa…………26
4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa…………31
4.1. Pojecie wyniku finansowego…………32
4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny…………33
4.3. Wskaznikowa ocena wyniku finansowego…………35
5. Czynniki wpływajace na wynik finansowy…………38


Rozdzial II.
Obciazenia podatkowe przedsiębiorstwa

1. Pojecie i rodzaje podatków…………41
2. Podatki obciazajace przedsiębiorstwa…………45
3. Wpływ podatków na wynik finansowy…………63


Rozdzial III.
Podatki obciazaja...

więcej

Monografia biura obrachunkowego XYZ.


Rozdzial I
Przedmiot i metody pracy…………3

1. Biuro Obrachunkowe XYZ…………3
2. Przedmiot badan…………7
3. Metody prowadzonych badan…………9


Rozdzial II
Sytuacja ekonomiczna Biura Obrachunkowego XYZ…………11

1. Wynik finansowy w teorii ekonomicznej…………11
2. Wynik finansowy Biura…………16


Rozdzial III
Biuro Obrachunkowe XYZ…………21

1. Statut – cel działania …………21
2. Personel…………25
3. Normy…………27
4. Urzadzenia materialne…………29
5. Funkcje na rzecz spolecznosci lokalnej…………30


Rozdzial IV
Opinie klientów na temat Biura…………31Bibliografia…………35
Spis rysunków i tabel…………37
Aneks…………44

więcej

Wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ


Wstęp……… 4

Rozdzial I
Wynik finansowy przedsiębiorstwa………5

1. Pojecie wyniku finansowego……… 5
1.1. Zasady ustalania wyniku finansowego………5
1.2. Cel glówny przedsiębiorstwa a maksymalizacja zysku. Wartosc
rynkowa……….6
2. Formuly ustalania wyniku……… 10
2.1. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat………10
2.2. Porównawczy rachunek zysków i strat……… 13
3. Czynniki kształtujące wynik finansowy………15
4. Badanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa………17
4.1. Podstawowe materialy zródlowe analizy
finansowej………17
4.1.1. Bilans……… 18
4.1.2. Rachunek wyników………22
4.1.3. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych………
24
4.2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych………27
4.2.1...

więcej

Źródła finansowania spółek prawa handlowego na przykładzie spółki akcyjnej XYZ.


I. Wstęp

Rozdzial 1. Istota i struktura kapitalu.

Rozdzial 2. Kapital wlasny.

2.1. Kapital akcyjny.
2.2. Podwyzszanie i obnizanie kapitału akcyjnego.


Rozdzial 3. Kapital obcy.

3.1. Finansowanie dlugoterminowe.
3.1.1. Dlugoterminowe kredyty bankowe i pozyczki.
3.1.2. Emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu.

więcej

Zarządzanie plynnoscia finansowa przedsiębiorstwa.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota plynnosci finansowej………4

1.1. Plynnosc finansowa – kategorie………4
1.2. Plynnosc a zyskownosc………6
1.3. Ocena plynnosci finansowej na podstawie glównych
sprawozdan finansowych………8
1.3.1. Bilans………8
1.3.2. Rachunek zysków i strat………14
1.3.3. Zaleznosci miedzy bilansem a rachunkiem zysków
i strat………17


Rozdzial II.
Pomiar plynnosci finansowej 19

...

więcej

Giełda Papierów Wartosciowych i jej znaczenie na rynku finansowym.


Wstęp

Rozdzial 1
Istota rynku finansowego i jego podzial

1.1. Pojecie rynku finansowego i jego znaczenie w gospodarce rynkowej
1.2. Instrumenty ryzyka finansowego
1.3. Charakterystyka gieldy i jej znaczenie w polskiej gospodarce rynkowej


Rozdzial 2
Giełda Papierów Wartosciowych – jej znaczenie w ksztaltowaniu rynków kapitalowo-pienieznych

2.1. Pojecie gieldy i rodzaje gield
2.2. Organizacja gieldy, jej uczestnicy i czlonkowie
2.3. Przedmiot i podstawy sfery obrotów papierami wartosciowymi
2.4. Rodzaje transakcji gield i ich technika
2.5. Kształtowanie się kursów gieldowych i indeksy gieldowe


Rozdzial 3
Obrót papierami wartosciowymi

3.1. Podstawy prawne
3.2...

więcej

Źródło finansowania przedsiebiorstw

Wstęp

Rozdzial 1
Finansowanie działalności gospodarczej

1.1. Istota finansowania działalności
1.2. Charakterystyka finansowania wewnetrznego i zewnetrznego
1.3. Cechy kapitału wlasnego i obcego
1.4...

więcej

Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego w zakładzie techniki medycznej XYZ


Rozdzial I.
Istota i metody pomiaru wyniku finansowego………2

1.1. Istota wyniku finansowego………3
1.2. Metody pomiaru wyniku finansowego………10
1.2.1. Wariant porównawczy………10
1.2.2. Wariant kalkulacyjny……….19


Rozdzial II.
Dokumentacja i czynniki okreslajace rozmiar wyniku finansowego w
XYZ………27

2.1. Dokumentacja ksiegowa przychodów i kosztów………28
2.2. Rodzaj i struktur przychodów w badanej firmie………35
2.2.1. Przychody operacyjne………35
2.2.2. Przychody finansowe………37
2.3. Koszty operacyjne i finansowe………39
2.3.1. Koszty operacyjne………39
2.3.2. Koszty finansowe………45


Rozdzial III.
Ewidencja czynników ksztaltujacych wynik finansowy i ustalenie podstawy opodatkowania w
XYZ………49

3.1...

więcej

Środki pieniężne i ich ewidencja


Wstęp ……… 3

Rozdzial I.
Podstawy prawne, formy rozliczeń pienieznych oraz zasady wyceny środków pienieznych

1.1 Pojecie i klasyfikacja środków pienieznych ……… 5
1.2 Formy rozliczeń pienieznych ……… 9
1.3 Wycena środków pienieznych ……… 17


Rozdzial II.
Środki pieniężne w kasię

2.1 Zasady gospodarki kasowej ……… 19
2.2 Dokumentacja operacji kasowych ……… 26
2.3 Ewidencja środków pienieznych w kasię ……… 39

więcej

Weksel jako papier wartosciowy


Wstęp ……… 3

Rozdzial I
Papiery wartosciowe – zagadnienia podstawowe

1. Pojecie papieru wartosciowego ……… 5
2. Rys historyczny ……… 6
3. Papiery wartosciowe w polskim systemie prawnym ……… 9
4. Rodzaje papierów wartosciowych ……… 11


Rozdzial II
Weksel jako papier wartościowy

1. Źródła prawa wekslowego ……… 14
2. Pojecie weksla i jego rodzaje ……… 15
3. Skladniki formalne weksla ……… 17
4. Przenoszenie praw z weksla ……… 21
5. Realizacja praw z weksla ……… 24
6. Protest ……… 27


Rozdzial III
Pozostale zagadnienia dotyczace weksli

1. Poreczenie wekslowe (aval) ……… 30
2. Zwrotne poszukiwanie (regres) ……… 32
3. Przedawnienie ……… 37
4. Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia ……… 42
5...

więcej

Problemy ewidencji instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych


Wstęp……….4

Rozdzial I
Charakterystyka instrumentów pochodnych

1.1. Istota i pojecie instrumentów pochodnych……….6
1.2. Rodzaje instrumentów pochodnych……….16
1.3. Prawne aspekty instrumentów pochodnych ……….22


Roz...

więcej

Wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa

1. Przedsiebiorstwo – pojecie i cele………5
2. Przeglad teorii przedsiębiorstwa ………12
3. Prawno-organizacyjne formy przedsiebiorstw ………15
4. Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa ………47
5. Źródła finansowania działalności gospodarczej………57


Rozdzial II
Obciazenia finansowe przedsiebiorstw

1. Podatkowe obciazenia przedsiebiorstw………83
1.1...

więcej

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw wynikajace z przystapienia Polski do UE

Wstęp……….3

Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa – zagadnienia wstepne……….6

1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw
1.1.1. Kryteria jakosciowe
1.1.2. Kryteria ilosciowe
1.2. Klasyfikacje szczególowe
1.3. Klasyfikacja MSP wedlug prawa polskiego i unijnego
1.4. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki
1.5. Wspieranie małych i srednich przedsiebiorstw


Rozdzial II
Polityka wspierania sektora małych i srednich przedsiebiorstw……….32

2.1. Konkurencyjnosc małych i srednich przedsiebiorstw
2.2. Działania w zakresię wspierania konkurencyjnosci przedsiebiorstw
2.2.1. Strategia ‚Przedsiebiorczosc-Rozwój-Praca’
2.2.2. Działania restrukturyzacyjne
2.2.3...

więcej

Finansowanie polskiej działalności agroturystycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Znaczenie agroturystyki dla terenów wiejskich.

1. Pojecie i funkcje agroturystyki………4
2. Produkt i usluga agroturystyczna………8
3. Rola agroturystyki w rozwoju wsi w Polsce………16
4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce………21

więcej