Czas wolny dzieci

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Czas wolny dzieci w literaturze przedmiotu

1. Pojecie i funkcje czasu wolnego ……….5
2. Formy spedzania czasu wolnego……….9
3. Rola rodziny w procesię przygotowania dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego……….12
4. Organizacja czasu wolnego przez szkole i inne instytucje społeczne……….16


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

1. Przedmiot i cele badan……….20
2. Problemy i hipotezy badawcze……….21
3. Zmienne i ich wskazniki……….23
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….25
5. Organizacja i przebieg badan……….27


Rozdzial III
Czas wolny dzieci w świetle przeprowadzonych badan

1. Charakterystyka srodowiska oraz badanej próby……….28
2. Formy spedzania czasu wolnego uczniów……….30
3. Aktywnosc fizyczna uczniów……….35
4. Organizowanie czasu wolnego przez rodzine……….38
5. Rola szkoly w organizowaniu czasu wolnego……….41


Zakończenie. Wnioski i sugestie pedagogiczne……….44
Spis tabel……….48
Bibliografia……….49
Aneksy……….52