Bezrobocie

Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim na poziomie powiatów.


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia i teorie rynku pracy

1.1. Rynek pracy i jego komponenty……….. 5
1.2. Charakterystyka rynku pracy w Polsce ………..20


Rozdzial II.
Przedmiot i metody badania rynku pracy w powiatach województwa slaskiego

2.1. Charakterystyka województwa slaskiego ………..33
2.2. Powiaty w województwie slaskim ………..39
2.3. Dane statystyki publicznej dotyczace rynku pracy w powiatach……….. 44
2.4. Wybrane metody badania i analizy rynku pracy ………..47

więcej

Migracje Polaków po przystapieniu do Unii Europejskiej.

Wstęp


1. Migracje Polaków przed 1 maja 2004. roku
2. Migracje Polaków po 1 maja 2004. roku
3. Kierunki migracji Polaków.


Zakończenie

więcej

Ocen aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu.


Wstęp…………6

Rozdzial 1
Istota bezrobocia

1.1 Interpretacja bezrobocia………… 9
1.2 Przyczyny i rodzaje bezrobocia………… 19
1.3 Podstawowe źródłobezrobocia………… 26
1.4 Spoleczno ekonomiczne skutki bezrobocia………… 31

Rozdzial 2
Środki finansowe wspierajace polski rynek pracy

2.1 Fundusz Pracy…………38
2.2 Europejski Fundusz Spoleczny…………43
2.3 Program Operacyjny Kapital Ludzki…………46

Rozdzial 3
Aktywne narzedzia walki z bezrobociem

3.1 Posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe…………51
3.2 Prace interwencyjne i roboty publiczne…………55
3.3 Jednorazowe srodki na podjecie dzialalnosci, wyposazenie lub doposazenie stanowiska…………59
3.4 Staz, przygotowanie zawodowe i szkolenia…………60

Rozdzial 4
Ocena skut...

więcej

Prawa pracy na rynku pracy w Polsce


Wstęp.

Rozdzial I.
Uwarunkowania prawne kobiet na rynku pracy

1. Międzynarodowe regulacje prawne w świetle Unii Europejskiej
2. Konstytucja RP wobec praw kobiet
3. Kodeks pracy


Rozdzial II.
Pozycja kobiet w Polsce na rynku pracy

1. Rola kobiet w pracy
2. Czynniki wpływajace na prace zawodowa kobiety
3. Aktywnosc zawodowa kobiet
4. Pozycja kobiet – dane statystyczne


Rozdzial III.
Aktywnosc a kreatywnosc kobiet na rynku pracy

1. Kobiety biznesu
2. Aktywnosc kobiet w polityce
2. Kreatywnosc kobiet we wladzach regionalnych
3. Anioly biznesu

więcej

Aktywizacja osób niepełnosprawnych w gminie Swiebodzin.


Wstęp.

Rozdzial I
Niepelnosprawni na polskim rynku pracy.

1.1.Czym jest niepelnosprawnosc ?
1.2. Niepelnosprawni a ich potencjal i możliwości na rynku pracy.
1.3. Charakterystyka rynku pracy dla osób niepelnosprawnych.
1.4. Niepelnosprawni w Polsce.

Rozdzial II
Gmina Swiebodzin.

2.1. Polozenie geograficzne.
2.2. Warunki administracyjne.
2.3. Rynek pracy województwa lubuskiego skierowany na osoby niepelnosprawne
2.4. Działalność Powiatowego Urzegu Pracy w Swiebodzinie skierowana do osób niepelnosprawnych.
2.5. Programy i działania aktywizujace osoby niepelnosprawne w Swiebodzinie .

Rozdzial III
Niepelnosprawni w Swiebodzinie .

3.1...

więcej

Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia.


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Rola i zadania agencji posrednictwa pracy w lagodzeniu skutków bezrobocia

1. Bezrobocie jako zjawisko społeczne w świetle literatury przedmiotu ………6
1.1. Charakterystyka bezrobocia………6
1...

więcej

Aktywna polityka rynku pracy w mieście XYZ.

Wstęp………..4

Rozdzial I
Ewolucja polityki rynku pracy w Polsce

1.1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy ………..6
1.2. Publiczne służby zatrudnienia, jako podmioty realizujace Europejska Strategie Zatrudnienia……….. 11
1.3. Polityka rynku pracy po akcesji Polski do UE ………..16

więcej

Bezrobocie i sposoby jego ograniczania na przykładzie województwa podlaskiego w latach 2009-2013.

Wstęp

Rozdzial 1.
Bezrobocie – aspekty teoretyczne

1.1. Pojecie bezrobocia oraz rynku pracy
1.2. Metody pomiaru poziomu bezrobocia
1.3. Rodzaje bezrobocia
1.4. Przyczyny i skutki bezrobocia


Rozdzial 2.
Polityka państwa na rynku pracy

2.1. Rodzaje polityki państwa wobec bezrobocia
2.2. Aktywna polityka państwa na rynku pracy
2.3. Pasywna polityka państwa na rynku pracy


Rozdzial 3.
Bezrobocie w województwie podlaskim w latach 2009-2012

3.1. Charakterystyka rynku pracy w województwie podlaskim
3.2. Stan oraz struktura rynku pracy w województwie podlaskim
3.3. Zmiany w strukturze bezrobocia
3.4. Stopien wykorzystania najpowszechniejszych form przeciwdziałania bezrobociu

więcej

Wpływ funduszy unijnych na przeciwdziałanie bezrobociu na przykładzie województwa podlaskiego.


Wstęp

Rozdzial I
Bezrobocie jako kategoria spoleczno-ekonomiczna

1.1. Pojecie i istota bezrobocia.
1.2. Rodzaje bezrobocia.
1.3. Przyczyny bezrobocia- ujecie teoretyczne.
1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia.
1.5. Ewolucja struktury bezrobocia w Polsce.


Rozdzial II
Sytuacja na rynku pracy w województwie Podlaskim

2.1. Ogólna charakterystyka województwa
2.2. Struktura rynku pracy województwa
2.3. Zmiany poziomu i stopy bezrobocia
2.4. Struktura bezrobocia
2.5. Wolne miejsca pracy


Rozdzial III
Sposoby przeciwdziałania bezrobociu w województwie Podlaskim

3.1. Struktura instytucjonalna przeciwdziałania bezrobociu w województwie
3.2...

więcej

Szkolenia jako czynnik ograniczajacy bezrobocie.


Wstęp ……….4

Rozdzial I.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

1.1. Polityka rynku pracy w zakresię aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….6
1.2 Metody aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….10
1.2.1...

więcej

Pomoc osobom bezrobotnym oferowana przez powiatowy Urzad Pracy w Bialymstoku.

Wstęp

Rozdzial I
Istota bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia i bezrobotnego
1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia
1.3. Rodzaje bezrobocia
1.4. Walka z bezrobociem

Rozdzial II
Obszar oddzialywania PUP W Bialymstoku

2.1. Miasto i gmina Bialystok
2.1. Charakterystyka ogólna miasta i gminy Bialystok
2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy
2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem
2.2. Powiat bialostocki
2.1. Charakterystyka ogólna powiatu
2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy
2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem


Rozdzial III
Charakterystyka rynku pracy powiatu bialostockiego

3.1. Zakres działania Powiatowego Urzędu Pracy w Bialymstoku
3.2...

więcej

Bezrobocie i ubóstwo.


Wstęp………4

Rozdzial I
Problem bezrobocia w świetle literatury

1.1 Definicje i rodzaje bezrobocia ………6
1.2 Mierniki bezrobocia ………9
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ………10
1.4 Struktura statystyczna ………14
1.5 Funkcjonowanie rynku pracy……… 16


Rozdzial II
Społeczne skutki bezrobocia

2.1 Definicja i rodzaje ubóstwa……… 22
2.2 Granice i metody prawne ………25
2.3 Strefa ubóstwa w Polsce ………27
2.4 Nastepstwa integracji z Unia Europejska na ksztalt ubóstwa ………34
2.5 Strategie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu……… 39


Rozdzial III
Polityka makroekonomiczna wzgledem bezrobocia

3.1 Poszczególne instrumenty makroekonomiczne dla poprawy bezrobocia ………43
3...

więcej

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu xyz w latach 2011-2013


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Istota bezrobocia

1.1 Pojecie i pomiary bezrobocia ……….4
1.2 Rodzaje bezrobocia i ich identyfikacja………. 12
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ……….19


Rozdzial II
Rynek pracy w powiecie xyz w l...

więcej

Zjawisko i przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie XYZ w latach 2008-2011


Wstęp………5

Rozdzial I
Zjawisko bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia i sposoby pomiaru ………7
1.2. Rodzaje i przyczyny bezrobocia ………12
1.3. Skutki bezrobocia ………16
1.4. Charakterystyka bezrobocia w Polsce ………21


Rozdzial II
Charakterystyka aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

2.1. Wybrane formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych ………27
2.1.1 Uslugi w zakresię posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz EURES ………27
2.1.2. Szkolenia……… 31
2.1.3. Staze ………32
2.2. Efektywność programów rynku pracy w zakresię przeciwdziałania bezrobociu……… 33
2.3. Instrumenty finansowe aktywizacji osób bezrobotnych ………35
2.3.1. Fundusz Pracy ………35
2.3.2. Europejski Fundusz Spoleczny……… 36


Ro...

więcej

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu XYZ.

Wstęp.

Rozdzial I
Bezrobocie – ogólne zagadnienia w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Pojecie i rodzaje bezrobocia.
1.2. Psychologiczne teorie bezrobocia.
1.2.1. Pracownicy szczególnie narazeni na bezrobocie.
1.3. Istota i charakter bezrobocia w Polsce.
1.4. Bezrobocie równowagi a niedopasowanie strukturalne na rynku pracy.


Rozdzial II
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresię ograniczenia bezrobocia w latach 2008-2013.

2.1. Posrednictwo pracy.
2.2. Poradnictwo zawodowe.
2.3. Staze.
2.4. Szkolenia.
2.5. Prace interwencyjne i roboty publiczne.
2.5.1. Prace spolecznie uzyteczne.
2.6. Programy i projekty rynku pracy.


Rozdzial III
Skala bezrobocia w powiecie X i mieście X.

3...

więcej