Administracja

Funkcje opiekuńcze organizacji społecznych i pozarządowych

Wstęp………..3
   1. Pojęcie organizacji społecznej i pozarządowej.
2. Funkcjonowanie organizacji trzeciego sektora………..5
3. Funkcje opiekuńcze wobec dzieci i młodzieży………..7
4. Funkcje opiekuńcze wobec osób starszych………..8
5. Perspektywa rozwoju funkcji opiekuńczych organizacji trzeciego sektora………..11

Zakończenie………..12
Bibliografia………..13

więcej

WPZIB Cele,zasady i instrumenty

1. Wstęp……….3
2. Cele WPZIB……….4
3. Organy WPZIB……….6
4. Instrumenty działania WPZIB……….9

Podsumowanie……….14
Bibliografia……….15

więcej

Instytucja wyłączenia biegłego sądowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3...

więcej

Wyłączenie strony piastujacej funkcje organu lub jednostki samorządu terytorialnego

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3...

więcej

Pracownik organu administracji publicznej i jego udzial w postepowaniu administracyjnym

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3...

więcej

Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3...

więcej

Instytucja wylaczenia w postepowaniu administracyjnym.

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3. Pracownik organu administracji publicznej i jego udzial w postepowaniu administracyjnym. …....

więcej

Wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami partnerskimi.Wstęp………. 2

Rozdzial 1
Wprowadzenie do stosunków miedzynarodowych

1.2. Pojecie i istota stosunków miedzynarodowych………. 4
1.2. Uczestnicy stosunków miedzynarodowych ……….9
1.3. Regionalizm w stosunkach miedzynarodowych ……….15

Rozdzial 2
Partnerstwo jako rodzaj współpracy miedzynarodowej

2.1. Wspólpraca miedzynarodowa na rzecz rozwoju miast ……….19
2.2. Istota i znaczenie partnerstwa ……….22
2.3. Partnerstwo w realizacji projektów ……….28

Rozdzial 3
Partnerska wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami Europy

3.1. Charakterystyka miasta Sosnowiec ……….32
3.2. Miasta partnerskie Sosnowca ……….37
3.3. Projekty zrealizowane w ramach partnerstwa z miastem Sosnowiec ……….42

Rozdzial 4
Opin...

więcej

Porównanie składników wynagrodzeń wynikajacych z kodeksu pracy a składników wynagrodzeń ujetych w ponad zakladowym ukladzie zbiorowym pracy


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników

1.Wynagrodzenia-istota
2.Systemy wynagrodzeń pracowników
3.Formy wynagrodzeń pracowników
4...

więcej

Organizacja i tryb działania Rady Ministrów.


Wstęp……………5

Rozdzial I.
Pozycja ustrojowa Rady Ministrów……………7.

1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej.
2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej.
3. Nowela sierpniowa z 1926 roku.
4...

więcej

Rola i funkcje Sądu Najwyższego w polskim wymiarze sprawiedliwości.


Wstęp……….4

Rozdział I
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej

1.1.Ustrój i zasady działania sądów w Polsce………. 6
1.2. Historia i pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego ……….11
1.3...

więcej

Służba Celna. Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną i Policją.


Wstęp.

Rozdział I
Początki celnictwa i regulacji celnych na ziemiach polskich

1.1 Wczesny okres rozwoju celnictwa
1.2 Celnictwo w Polsce w okresie nowożytnym
1.3 Administracja celna a rozbiory Polski


Rozdział II
Prawo celne i polska administracja celna

2.1 Rozwój polskiego prawa celnego do 2004 roku
2.2 Polskie prawo celne
2.3 Obowiązki i prawa osób wynikające z prawa celnego
2.4 Rozwój administracji celnej
2.5 Organizacja administracji celnej
2.6 Funkcje administracji celnej
2.6.1 Funkcja fiskalna
2.6.2 Funkcja ochronna
2.6.3 Funkcja kontrolna


Rozdział III
Służba celna

3.1 Struktura organizacyjna Służby Celnej
3.2 Zadania oraz uprawnienia Służby Celnej
3...

więcej

Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……….. 3

Rozdział I.
Pojęcie gospodarki komunalne.

1. Zadania własne………..7
a) Zadania z zakresu użyteczności publicznej………..8
b) Działalność wykraczająca poza sferę użyteczności publicznej………..11
2. Zadania zlecone………..13


Rozdział II.
Podstawy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej.

Rozdział III.
Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej.

1. Samorządowy zakład budżetowy………..18
2. Jednostka budżetowa……….. 21
3. Spółki prawa handlowego………..23
4. Powierzanie zadań………..28


Rozdział IV
Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej przez gminę Przasnysz i podmiot ich działania.

Wnioski………..40
Bibliografia………..41
Źródła prawa………..42
Materiały po...

więcej

Kompetencje prawne gminy.


Wstęp………….2

Rozdział 1
Samorząd wojewódzki – istota oraz zadania

1.1. Samorząd jako jednostka terytorialna – istota samorządu terytorialnego………….3
1.2...

więcej

Finansowanie jednostki budżetowej na przykładzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.


Wstęp

Rozdział 1
System finansowy jednostek budżetowych

1.1. Definicja jednostki budżetowej i jej rodzaje
1.2. Charakterystyka jednostki budżetowej
1.3. Metody rozliczania jednostek budżetowych
1.4. System planowania budżetowego w oparciu o normy budżetowe


Rozdział 2
Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej Komendy Stołecznej Policji w Warszawie

2.1. Powołanie i podstawy prawne działania Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
2.2. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie jako samorządowa jednostka budżetowa
2.3. Ogólne zasady finansowania Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
2.4...

więcej